วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทดสอบปลายภาค

หลังจากนักศึกษาได้ทำข้อสอบลงบนบล็อกเสร็จแล้ว
ให้นักศึกษานัดอาจารย์สอบสัมภาษณ์
และนำ Computerมาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ก่อนจบทเรียน

ทดสอบปลายภาค

ให้นักศึกษาอ่านบทความต่อไปนี้ วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
1.แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาอ่านบทความอย่างน้อย 3 บทความหรือมากกว่า ใช้ Keywordว่า "แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา"ให้เขียนเชื่อมโยง วิเคราะห์ลงในบล็อกของนักเรียน
2.อ่านบทความเรื่องสมาคมอาเซียนอ่านบทความอย่างน้อย 3 บทความหรือมากกว่า ใช้ Keywordว่า "สมาคมอาเซียน" ให้เขียนวิเคราะห์ ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน การเตรียมตัวเป็นครู นักเรียน นักศึกษา เพื่อไปสู่อาเซียนได้อย่างไร
3.อ่านบทความครูกับภาวะผู้นำของ ผศ.ดร.สมาน คำฟูแสง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู ให้ยกตัวอย่าง ประกอบ แสดงความคิดเห็น บทความ ผศ.ดร.สมาน คำฟูแสง
 4.ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและประเมินวิชานี้ว่า การเรียนรู้โดยใช้บล็อก นักศึกษามีวิธีการเรียนรู้อย่างไร แสดงความคิดเห็นหากจะเรียนรู้โดยใช้บล็อก ต่อไปข้างหน้าโอกาสจะเป็นอย่างไร ควรที่จะให้คะแนนวิชานี้อย่างไร และหานักเรียนต้องการจะได้เกรดในวิชานี้ นักเรียนจะต้องพิจารณาว่า
    4.1 ตนเองมีความพยายามมากน้อยเพียงใด
    4.2 เข้าเรียนทุกครั้งไม่เคยขาดเรียน
    4.3 ทำงานส่งผ่านบล็อกตามกำหนดทุกครั้งที่อาจารย์สั่งงาน
    4.4 ทำงานบทบล็อกด้วยความคิดของตนเองไม่ใช้ความคิดคนอื่น
    4.5.สิ่งที่นักเรียนตอบมานั้นเป็นความสัตย์จริง เขียนอธิบายลงในบล็อก
    4.6.อาจารย์จะพิจารณาจากผลงานและความตั้งใจ ความสื่อสัตย์ตนเอง และบอกเกรดว่าควรจะได้เท่าไร แสดงความคิดเห็น

กิจกรรม 7

1.ให้นักศึกษาเล่าถึงคุณครูที่ชื่นชอบ และมีคุณสมบัติอย่างไร หากนักศึกษาจะเป็นคุณครูที่ให้ได้แบบอย่างนี้ นักศึกษาจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร เขียนบรรยายวิธีการไปสู่เป้าหมายของคุณครูที่ชื่นชอบ 2.ให้นักศึกษาเล่าถึงวิธีการจัดห้องเรียนที่ดี มีกระบวนการทำอย่างไร หากมีภาพประกอบให้แทรกภาพมาด้วย

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมทดสอบกลางภาคเรียน

ให้นักเรียนอ่านบทความแล้วดำเนินการดังนี้
1.ข้อสรุปที่ได้จากบทความ
2.ถ้าท่านเป็นครูผู้สอนท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอนได้อย่างไร
3.ในฐานะที่นักศึกษาจะเป็นครูในอนาคตจะออกแบบการเรียนการสอนที่ที่จะนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างไร
หมายเหตุ เอกคณิตศาสตร์ อ่านบทความ 1,2 เอกสังคมศึกษา อ่านบทความ 2,3 และทำลงในบล็อกของนักศึกษาห้ามคัดลอกสรุปเป็นองค์ความรู้ของนักศึกษา
1.บทความเรื่อง สอนแนะให้รู้จักคิดรูปแบบหนึ่งการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
2.บทความเรื่อง ความเป็นครูของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วารสารทักษิณ
3.บทความเรื่อง วิถีแห่งสตีฟ จ๊อบ (วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอ่านหน้าที่ 125-128)

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม 6

ให้นักศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ 1 เรื่อง แล้วถ่ายรูปเล่าเป็นเรื่องราว เป็นรูปภาพ  เพื่อเป็นการนำเสนอในบล็อกต่อไปในคราวหน้า

กิจกรรม 5

ให้นักศึกษาศึกษาครูที่นักเรียนที่ชอบ ดังนี้
1.ประวัติการศึกษาย่อ ๆ
2.ประวัติการทำงาน ย่อ ๆ
3.ผลงานของครูที่นักเรียนชอบ
4.นักเรียนประยุกต์สิ่งที่ดีของครูมาใช้ในการพัฒนาตนเอง

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม 4

ให้นักศึกษาศึกษา Power point เรื่อง  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษาสรุป
และตอบคำถาม 

  1. แนวคิดหลักการทำงานเป็นทีม เป็นอย่างไร
  2. นักศึกษาจะมีวิธีการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร  ยกตัวอย่างประกอบ
  
  ศึกษาจากเอกสาร Power piont